Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku, dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Poniżej przedstawiamy wszystkie potrzebne Ci informacje dotyczące celów i metod przetwarzania Twoich danych osobowych, a także wszelkie inne informacje wymagane w Art. 12, 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej nr 679/2016 (“Rodo” lub “Rozporządzenie”) oraz w krajowych przepisach o ochronie danych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.althea-group.com/pl na cele poniżej wskazanego administratora, jak i innych danych osobowych przetwarzanych przez poniżej wskazanego administratora.

Administrator danych osobowych dla strony

Administratorem danych jest F2I MEDTECH SPA (“Althea” – lub “Administrator”) z siedzibą w Rodano/Milano, (MI), Via Papa Giovanni XXIII, 43, 20053, Millepini, Italy. Można się z nim skontaktować pod poniższymi danymi:

F2I MEDTECH SPA

Via Papa Giovanni XXXIII, n. 43

20090 Rodano (MI)

C.F. e P.IVA: 09909510969

Tel. +39 02 976791
E-mail: info@althea-group.com

PEC: altheagroupspa@pec.althea-group.com

IOD
Zgodnie z Artykułem 37 i kolejnymi RODO, w Althea został powołany Inspektor Ochrony Danych (“IOD”). Można się z nim kontaktować pod następującym adresem: pl.iod@althea-group.com.

Rodzaj przetwarzanych danych

Dane przetwarzane przez Althea są przetwarzane w poniższych kategoriach:

 1. Dane przeglądania odwiedzającego: anonimowe informacje dotyczące przeglądania, dla celów monitorowania i zapewniania poprawnego działania oraz technicznej wydajności strony.  
 2. Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika: głównie dane przekazane przez Ciebie, służące do Twojej osobistej identyfikacji i potrzebne do prawidłowego przetwarzania Twojego zapytania o informacje handlowe, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Dane przekazane przez kandydatów: głównie dane osobowe przekazane w procesie rekrutacji, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego zawarte w Twoim CV, a także dane osobowe dotyczące stanu twojego zdrowia, o ile zostały dobrowolnie zamieszczone w Twoim CV (tj. stanowiące dane wrażliwe).
 4. Dane pracowników – dane osobowe zgodne z przepisami kodeksu pracy.
 1. Dane klientów, dane dostawców, dane kontrahentów/współpracowników – dane konieczne do zawarcia i wykonania umów.
 2. Dane powierzone przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w trakcie wykonywania zleconych czynności serwisowych sprzętu medycznego – dane konieczne do wykonywania usług serwisowych, przy czym Administrator nie gromadzi ani nie zapisuje żadnych takich danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi dane Użytkowników w celu zapewnienia działania usługi, wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa, odpowiadania na prośby lub działania egzekucyjne, ochrony swoich praw i interesów (a także praw i interesów Użytkowników lub osób trzecich) oraz wykrywania działalności szkodliwej lub niezgodnej z prawem, a w szczególności do następujących celów:

 1. Gromadzenie danych przeglądania odwiedzających stronę: Althea przetwarza anonimowe dane przeglądania odwiedzajacych stronę (“użytkowników”), by monitorować działanie techniczne i wydajność strony. Te dane są potrzebne do zapewnienia poprawnego przeglądania strony i działania jej funkcji. Szczegółowy opis znajduje się w naszej “Polityce Cookies“.
 2. Zarządzanie formularzem kontaktowym: Althea przetwarza dane, udostępnione przez Ciebie dobrowolnie, do zarządzania zapytaniami o informacje handlowe dotyczącymi produktów i usług Althea, otrzymanymi przez wypełniony formularz kontaktowy w zakładce “Kontakt” na stronie internetowej.
 3. Co więcej, Althea przetwarza dane, udostępnione przez Ciebie dobrowolnie, do procesowania wszelkich innych zapytań, otrzymanych drogą mailową na adresy udostępnione Użytkownikom w różnych sekcjach Strony w celu świadczenia konkretnych usług i/lub udzielenia żądanych informacji.
 4. Zarządzanie formularzem aplikacyjnym: Althea przetwarza dane osobowe, udostępnione dobrowolnie poprzez wypełnienie formularza oraz zawarte w curriculum vitae (“CV”), przesłanym przez zakładkę “Dołącz do nas”, w celu oceny aplikacji i przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji i wyboru. Zwróć uwagę, że w związku z tym celem Twoje dane będą przetwarzane w ramach procesów kadrowych (HR) i zarządzania personelem.
 5. Wykonanie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wykonanie obowiązków fiskalnych, kadrowych i płacowych.
 6. Wykonanie zawartych umów oraz świadczenie usług i sprzedaż towarów.
 7. Podjęcie kontaktu ws. zawarcia nowych umów.
 8. Informowanie o towarach i usługach.
 9. Dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.

Jeśli nie stwierdzono inaczej, podanie danych osobowych, w przypadkach których jest to konieczne oraz wtedy, gdy wymaga tego aplikacja, jest obowiązkowe. Odmowa przekazania takich danych może wiązać się z niemożnością świadczenia usługi/wykonania umowy. W przypadkach, kiedy wskazano podanie pewnych danych jako nieobowiązkowe, możesz swobodnie powstrzymać się od ich przekazania. Ich brak nie wpłynie na dostępność usługi lub jej działanie albo możliwość wykonania umowy/usługi.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe powiązane z Użytkownikiem, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie w związku z przynajmniej jednym konkretnym celem;
 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub środków przedumownych (np. odpowiedź na prośbę o ofertę cenową lub informacje na temat oferowanych produktów lub usług);
 • Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązków, którym Administrator podlega na mocy przepisów prawa;
 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania czynności wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej, do których Administrator jest zobowiązany
 • Przetwarzanie jest uzasadnione prawnym interesem Adminiustratora lub osób trzecich.

W każdej chwili można poprosić Administratora o podanie szczegółowej podstawy prawnej dla każdej czynności przetwarzania danych osobowych, a w szczególności do określenia, czy dana czynność jest przeprowadzana na pdostawie przepisów prawa, wymagana w związku z umową czy koniec zna do zawarcia umowy.

Zgodnie z Art. 8 par. 1 Rozporządzenia 2016/679, jeśli użytkownikiem jest osoba poniżej szesnastego roku życia, jej zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być potwierdzona przez rodziców lub opiekunów prawnych.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, by chronić dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy pomocy narzędzi elektronicznych i papierowych, zgodnie z zasadami legalności, słuszności i przejrzystości. Wykorzystuje się tylko narzędzia, które gwarantują zachowanie bezpieczeństwa i poufności danych.
Althea korzysta z różnorodnych technologii bezpieczeństwa i procedur organizacyjnych do ochrony danych osobowych Użytkowników w przypadku ich utraty, niewłaściwego wykorzystania lub nieuprawnionego dostępu. Na przykład wdrożyliśmy kontrolę dostępu, używamy firewalli i bezpiecznych serwerów, a także szyfrujemy pewne rodzaje danych osobowych, takich jak dane finansowe i inne dane wrażliwe.

Okres przechowywania

Twoje dane będą przechowywane przez dozwolony okres, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania, a także przez czas konieczny do wykonania umowy/świadczenia Ci usługi oraz przekazania wymaganych informacji. Może to być też czas

Kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, administrator może wydłużyć okres przechowywania danych osobowych do wycofania zgody. Administrator może być zobowiązany do wydłużenia okresu retencji danych na mocy obowiązków wynikających z przepisów prawa lub na polecenie władz publicznych.

Po upływie okresu retencji dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego też po upływie tego okresu nie będzie można skorzystać z prawa do dostępu, zmiany, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych.

 

 

Miejsce przetwarzania

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora i każdym innym miejscu, gdzie znajdują się strony zaangażowane w proces przetwarzania. Szczegółowe informacje można uzyskać przez kontakt z Administratorem danych.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do kraju innego niż ten, w którym Użytkownik się znajduje, natomiast nastąpi to w ściśle określonych przypadkach i z zachowaniem standardów ochrony danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących miejsca przetwarzania, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji odnośnie podstawy prawnej przekazania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu, lub złożonej z dwóch lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także do informacji na temat środków bezpieczeństwa powziętych przez Administratora danych osobowych w celu ich ochrony.

Możesz sprawdzić, czy przekazanie takie jak opisane wyżej miało miejsce, przez skierowanie zapytania do Administratora Danych.

Ujawnienie danych osobowych

Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach dostęp do Twoich danych mogą uzyskać kategorie osób upoważnionych zaangażowanych w działalność operacyjną Administratora (pracownicy administracyjni, prawnicy, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne, którym Althea zleca część swojej działalności w ramach outsourcingu, wyznaczone przez Administratora na podmioty przetwarzające zgodnie z Art. 28 RODO. W każdej chwili można poprosić Administratora o aktualną listę podmiotów przetwarzających.

Co więcej, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, podmiotom lub organom władzy, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa, np. jeśli taka prośba wynika z polecenia organów publicznych i/lub sądowych.

Administrator może wykorzystać Twoje dane osobowe w postępowaniach sądowych lub na etapach przygotowawczych takich postępowań, w celu obrony przed niewłaściwym wykorzystaniem aplikacji lub powiązanych z nią usług przez użytkownika. Oświadczasz, że jesteś świadomy, że Administrator może mieć obowiązek ujawnienia Twoich danych na polecenie władz publicznych.

Jako Administrator Danych, Althea nie przekaże twoich danych osobowych do krajów trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje prawa

W każdej chwili masz prawo do:

 • Uzyskania od Althea potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania informacji wymienionych w Art. 15 Rozporządzenia;
 • Sprostowania nieprawidłowych danych lub, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnienia niepełnych danych osobowych;
 • Usunięcia swoich danych osobowych, jeśli ma zastosowanie jeden z powodów wymienionych a Art. 17 Rozporządzenia;
 • Uzyskania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach określonych przez stosowne przepisy prawa;
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z szczególnych powodów, jeśli Althea nie ma w tym uzasadnionego interesu;
 • Otrzymania swoich danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym (np. dvd, usb), powszechnie stosowanym i w formie czytelnej dla urządzeń, a także prawa do przeniesienia taich dnaych do innego administratora bez przeszkód ze strony Althea, jeśli jest to technicznie możliwe i w granicach określonych przez Art. 20 Rozporządzenia. W zależności od konkretnego przypadku i stopnia skomplikowania wymaganych informacji, możesz zostać obciążony odpowiednią opłatą.

Aby skorzystać z tych i innych praw wskazanych w Art. 15-22 RODO, możesz wysłać e-mail na adres pl.iod@althea-group.com. Administrator będzie odpowiedzialny za udzielenie odpowiedniej informacji zwrotnej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania.

Masz również prawo do odwołania się do władz sądowych lub organu ochrony danych; w tym drugim przypadku przez złożenie skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 77 RODO 679/2016, zgodnie z instrukcją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Organu.

Polityka Cookies

Ta aplikacja korzysta z narzędzi śledzenia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź zakładkę Polityka Cookies na tej stronie.

Szczegółowe informacje

Na Twoją prośbę, oprócz informacji zawartych w tej polityce prywatności, Administrator może udzielić dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Logi systemowe i serwis

Dla celów operacyjnych i serwisowych Administrator oraz wszelkie wykorzystywane przez jego i stosowane przez niego systemy informatyczne usługi podmiotów trzecich może gromadzić logi systemowe, tj. pliki zapisujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje nie zawarte w tej polityce

W każdej chwili można zwrócić się do Administratora Danych o dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem danych kontaktowych udostpnionych w tym powiadomieniu.

Reakcje na żądania “Do Not Track”

Aplikacja na stronie internetowej nie reaguje na żądania  “Do Not Track”.

Aby dowiedzieć się, czy usługi podmiotów trzecich na nie reagują, prosimy o zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Dane wrażliwe podmiotów medycznych

Wobec danych tzw. wrażliwych (danych szczególnej kategorii) podejmowane są szczególne środki ostrożności przy ich przetwarzaniu. Danych dotyczących zdrowia, do których Administrator otrzyma dostęp jako danych powierzonych, nie utrwala się w żadnej postaci.

 

Zmiany w polityce prywatności

Adminstrator Danych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, przez powiadomienie użytkowników strony oraz, jeśli to możliwe, w aplikacji, a także, jeśli jest to wykonalne technicznie i dozwolone przepisami prawa, wysyłając powiadomienie za pośrednictwem posiadanych danych kontaktowych użytkowników. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony i zwracanie uwagi na datę ostatniej modyfikacji, zamieszczoną na dole strony.

Jeśli zmiany mają wpływ na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator ponownie zwróci się do użytkownika o jej wyrażenie, jeśli będzie to konieczne.